Outsorcing Usług Kadrowych

  • prowadzenie teczek osobowych pracowników z uwzględnieniem dokumentów koniecznych w przypadku zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,
  • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy ( umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia,wypowiedzenia, świadectwa pracy ),
  • sporządzanie dokumentów związanych z zawarciem umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, o dzieło),
  • generowanie dokumentów zgłoszeniowych i ich przekazywanie do ZUS: ZUA, ZCNA, ZWUA, ZIUA,
  • monitorowanie terminów ważności ( badań lekarskich, szkoleń BHP, ważności orzeczeń o niepełnosprawności ),
  • prowadzenie ewidencji nieobecności ( urlopy, zwolnienia lekarskie, itd. ),
  • prowadzenie z pracownikami korespondencji dotyczącej urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych,
  • sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
  • uczestniczenie podczas kontroli uprawnionych organów tj. PIP, ZUS, US.