Outsorcing Usług Finansowo-Księgowych

 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte przez klienta zasady (politykę) rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb klienta;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym (rachunkowo-księgowym);
 • bieżące dekretowanie i księgowanie następujących dokumentów:
  -faktur zakupu, sprzedaży;
  -wyciągów bankowych;
  -rozliczeń zobowiązań z pracownikami (delegacje służbowe, listy płac);
  -innych dokumentów księgowych (np. PK, kasowych itp.)
 • rozliczanie delegacji służbowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji oraz wymaganej sprawozdawczości w zakresie naliczenia podatków(CIT,VAT, PIT);
 • przygotowanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP-2, VAT-R, CEIDG-1, RDG-1);
 • przygotowanie wymaganych deklaracji podatkowych (miesięcznych i rocznych);
 • prowadzenie sprawozdawczości na rzecz GUS oraz NBP;
 • reprezentowanie klienta przed urzędami administracji państwowej i  organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli;
 • przygotowanie raportów zbiorczych / zestawień w oparciu o zebrane dane księgowe - wg uzgodnionych wytycznych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
  -bilansu;
  -rachunku zysku i strat;
  -informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  -zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
  -rachunek przepływów pieniężnych;
 • przygotowanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych.